Regulamentul de Participare in competitie

REGULAMENT DE PARTICIPARE VOTAT PRODUSUL ANULUI 2021

ARTICOLUL 1:
Competiţia Votat Produsul Anului®, pentru care societatea Media Concept Store SRL (cu sediul în strada Dezrobirii, Nr.14, Bl.24, ap.59, sector 6, București) denumită în
continuare Organizator, este licenţiată pentru România, are ca scop punerea în valoare a noilor produse lansate pe piaţa românească în cadrul unei competiţii intitulate “Votat
Produsul Anului®”, denumită in continuare VPA. Prezentul regulament vizează ediţia 2021 a competiţiei VPA, anulează şi înlocuieşte versiunile precedente ale
regulamentului.
ARTICOLUL 2:
Doar produsele următoare sunt eligibile:
– produse ale producătorilor naţionali sau internaţionali, fabricate direct sau sub controlul total al acestora și vândute printr-un canal de distribuție oficial. “Private labels”
(mărcile private) vândute exclusiv într-un lanț de retail generalist, nu sunt acceptate în competiție. Mărcile specifice, precum cosmeticele, etc. care au canalul lor exclusiv de
distribuție nu sunt considerate “private labels”. “Private labels” pot participa în competiție dacă demonstrează că procesul de producție al produsului înscris este sub controlul
total al deținătorului mărcii, începând cu procesul de cercetare-dezvoltare, producție și până la logistica. În acest context, doar acele “private labels” (mărci private) care pot
demonstra clar și convingător această specificitate, pot fi eligibile pentru competiție.
– mărcile care sunt vândute în România printr-un lanţ de distribuţie oficial şi care respectă în mod riguros reglementările şi legile referitoare la comunicare şi publicitate. VPA
se conformează reglementărilor care guvernează comunicarea şi care sunt în vigoare în România și nu poate accepta participarea în competiţie sau permite utilizarea logoului în cazul în care un produs sau o categorie de produse nu se poate promova în mass-media sau poate face acest lucru numai într-un mod foarte restrictiv. Dacă există
îndoieli, organizatorul va fi singurul decident în ceea ce privește eligibilitatea candidatului.
– inovative, noi sau care prezintă caracteristici noi din perspectiva consumatorului. Pentru a defini o limita obiectivă, doar produsele lansate naţional între 01.09.2019 şi
28.02.2021 vor fi acceptate. Organizatorul trebuie să poată efectua orice cercetare necesară pentru a verifica dacă acest criteriu a fost respectat, iar concurenții trebuie să
furnizeze orice asistență necesară şi să depună toate eforturile pentru a facilita accesul Organizatorului la aceste informații.
ARTICOLUL 3:
Pot concura din nou produsele care au fost deja înscrise în ediţia precedentă a competiţei şi care îndeplinesc criteriile articolului 2. Însă, nu pot concura produsele care au
fost deja câştigătoare ale competiţiei VPA în ediţia precedentă şi care nu au suferit nicio modificare astfel încât să respecte criteriile articolului 2.
ARTICOLUL 4:
Pentru fiecare ediţie a competiţiei VPA, produsele sunt împărţite în mai multe categorii, definite in mod liber de către Organizator, fiecare conţinând minim 3 produse. În
fiecare dintre categorii, consumatorii trebuie să poată face diferenţa între produsele concurente. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, de a adăuga sau de a retrage
una sau mai multe categorii în funcţie de natura categoriilor, produselor şi de numărul de înscrieri primite, fără a-şi angaja responsabilitatea în acest sens.
ARTICOLUL 5:
Pentru a fi desemnat VPA, produsul câştigător trebuie să obţină cel mai mare scor dintre produsele înscrise în categoria sa. De asemenea, scorul trebuie să fie mai mare si
decât media categoriei (calculată ca scor mediu între celelalte produse înscrise și minim 2 şi maxim 3 produse din categorie, selectate aleator dintre produsele din categorie
nominalizate de Organizator, în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale competiţiei şi agreate de către agenţia independentă de cercetare care efectuează studiul de piaţă.
Selecţia produselor competitoare se va realiza prin intermediul unei platforme online de extragere aleatoare).
O Societate poate înscrie unul sau mai multe produse în aceeaşi ediţie şi in aceeaşi categorie a competiţiei VPA. În acest caz, va concura cu celelalte produse înscrise (marci
diferite aparţinând aceleiaşi societăţi sau marci aparţinând unui competitor) și/sau cu scorul mediu al competitorilor din categorie. Dacă singurul produs înscris într-o categorie
nu obţine un scor mai mare decât media produselor competitoare din categorie, nu va fi desemnat niciun câştigător pentru categoria în speţă.
ARTICOLUL 6:
Participarea în competiţia VPA se realizează conform următoarelor etape:
– Înscrierea produsului sau a gamei de produse, care este prezent(ă) pe piaţă de cel mult 18 luni, prin completarea acordului şi a formularului de participare (articolul 7 şi 8)
– Analiza formularului de participare de către Comitetul Etic, care validează eligibilitatea înscrierilor primite în conformitate cu prezentul regulament. (Odată cu trimiterea
formularului de participare, vor fi trimise către Organizator 20 de unităţi din produsul înscris, necesare membrilor Comitetului Etic în procesul de validare a eligibilităţii
înscrierilor. Pentru produsele refrigerate/ congelate sau pentru cele de valoare mare, se va particulariza de la caz la caz numărul unităţilor trimise).
– Dacă înscrierea produsului este validată de către Comitetul Etic, produsul este declarat finalist şi va intra în următoarea fază a competiţiei. Pentru fiecare produs declarat
finalist se va plăti o taxă de finalist.
– Un produs înscris poate concura cu minim 2 și maxim 6 produse care sunt reprezentative pentru categorie. Produsele din categorie pot fi înscrise sau nominalizate de
Organizator şi selectate conform prevederii articolului 5, paragraful 1. Scorul produsului câştigător trebuie să fie mai mare decât al celorlalte produse înscrise și/sau mai mare
decât media celorlalte produse competitoare din categorie conform prevederii articolului 5, paragraful 1.
– Un studiu de piaţă va fi realizat online de către compania de cercetare specializată Exact Business Solutions, pe un eşantion total de minim 4,000 de consumatori şi pe un
eşantion, pentru fiecare categorie, de minim 500 de utilizatori şi potenţiali utilizatori de categorie, cu scopul de a determina atractivitatea, inovaţia percepută şi intenţia de
cumpărare a produsului. Dacă produsul înscris este un produs de nișă, se va ajusta dimensiunea eșantionului de respondenți din categoria respectivă, astfel încât să fie
menținută relevanța statistică a eșantionului.
– Compania de cercetare specializată (Exact Business Solutions) recunoaşte şi validează rezultatele, divizate după cum urmează:
Inovaţie percepută: 40%
Atractivitate: 30%
Intenţia de cumpărare:30%
Pentru fiecare categorie, doar produsul care obţine cel mai mare scor comparativ cu unul sau mai multe produse înscrise și/ sau comparativ cu scorul mediu al produselor
competitoare în categorie, este desemnat VPA.
-Prin achitarea taxei de finalist, participanţii primesc automat rezultatele studiului detaliat al categoriei din care face parte produsul înscris.
-Produsele câştigătoare pot începe utilizarea logo-ului începând cu a 2-a zi după Gala de decernare a premiilor/ anunțarea oficială a câștigătorilor, acesta putând fi folosit pe
o perioadă de 12 luni pe teritoriul României.
ARTICOLUL 7:
Pentru a se înscrie în competiţia VPA, Societățile vor completa acordul şi formularul de participare ce vor fi trimise direct către Organizator.
ARTICOLUL 8:
Cererile de înscriere (reprezentând acordul şi formularul de participare) trebuie semnate şi trimise prin curier la adresa de corespondenta a societăţii Media Concept Store
SRL din Bulevardul Apicultorilor, nr. 3D, etaj 1, sector 1, București, înainte de data de încheiere a înscrierilor. Acestea vor fi insoţite de 20 de unităţi din fiecare produs înscris.
ARTICOLUL 9:
Societățile participante îşi asumă responsabilitatea cu privire la faptul că informaţiile cuprinse în cererile de înscriere sunt exacte, actualizate, incontestabile şi nu încalcă
drepturile terților.
Societățile participante sunt responsabile de informațiile furnizate și de elementele transmise. Organizatorul își rezervă în orice moment dreptul de a elimina orice candidat și /
sau produs care nu respectă prevederile prezentului regulament sau care are poate crea un prejudiciu de reputație Organizatorului. Angajamentele financiare ale Societăților
privind participarea lor și/sau statutul lor de câștigător rămân în continuare datorii de drept ale acestor Societăți către Organizator. În niciun caz, VPA nu poate fi tras la
răspundere pentru un conflict între două Societăți concurente care participă în aceeași categorie. VPA își rezervă dreptul, dacă este cazul, să anuleze categoria în cazul în
care conflictul dintre participanți ar putea deteriora imaginii sale.
ARTICOLUL 10:
Toate informațiile şi documentele transmise de Societățile participante, înainte de validarea Comitetului Etic și care nu au fost reprocesate de VPA în contextul competiţiei,
vor rămâne strict confidențiale. Toate informațiile referitoare la competiţie, reprocesate de VPA în contextul competiţiei, pot fi menționate sau publicate atunci când rezultatele
competiţiei sunt anunțate. Aceste informații nu pot fi divulgate publicului larg sau publicate fără acordul părților, cu exceptia oricăror materiale informative care sunt parte din
competiţie. Formularele de participare vor fi păstrate de Organizator şi nu vor fi returnate candidaților. Unităţile de produse vor fi, de asemenea, păstrate de către Organizator
și nu vor fi returnate. În niciun caz, rezultatele privind produsele participante necâștigătoare nu vor fi divulgate, publicate sau utilizate în niciun alt scop decât informația strict
internă a Societăților participante, încălcarea acestei dispoziții fiind considerată prejudiciu grav iar Societatea participantă va fi obligată să plătească către Organizator
despăgubiri în valoare de cincizeci de mii de euro (50000 de euro) + TVA.
ARTICOLUL 11:
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, prelungi, amâna, scurta, suspenda sau anula competiţia VPA fără notificare, dacă circumstanțele o cer și, în special, în caz de
forță majoră sau de evenimente independente de voința sa. Răspunderea sa nu poate fi, așadar, implicată iar societățile candidate nu pot solicita despăgubiri.
ARTICOLUL 12:
Retragerea unui produs din competiţie, la inițiativa unei Societăți participante, poate avea loc numai înainte de momentul validării produsului sau categoriei în cauză, de către
Comitetul Etic. Dupa această validare, comunicată oficial participanților, cererea de participare este considerată irevocabilă și toate obligațiile financiare care decurg din
acordul de participare vor fi respectate.
ARTICOLUL 13:
Societăţile câştigătoare vor putea folosi menţiunea VPA doar în România. Utilizarea logo-ului se referă la o perioadă de 12 luni începând cu a doua zi după Gala de
decernare a premiilor/ anunțarea oficială a câștigătorilor prin e-mail și comunicat de presă. Logo-ul poate fi utilizat exclusiv pentru promovarea produsului declarat câştigător.
ARTICOLUL 14:
Organizatorul poate oferi, la cererea societăţilor câştigătoare ce intenţionează să utilizeze logo-ul VPA pe ambalaj/etichetă, câte un Certificat de conformitate a etichetei
pentru un produs câştigător pe categorie. Acest Certificat este eliberat de către o companie de consultanţă şi audit specializată în eliberarea Certificatelor de conformitate a
etichetei şi a Certificatelor de marketabilitate, în urma evaluării ambalajului/etichetei in integralitate, atestând şi conformitatea logo-ului VPA pe ambalaj/ etichetă. Produsul
primeşte rezultat de conformitate în urma evaluării, doar dacă ambalajul/ eticheta sunt conforme cu legislaţia naţională şi cea europeană. Costurile de evaluare şi eliberare a
Certificatului de conformitate a etichetei sunt incluse in taxa de logo. În cazul în care ambalajul/ eticheta nu sunt conforme cu legislaţia naţională şi cea europeană, compania
de consultanţă şi audit va recomanda modificările necesare obţinerii conformităţii.
ARTICOLUL 15:
Logo-ul VPA poate fi folosit numai pentru produsul înscris, asa a fost prezentat în cererea de înscriere sau într-o configurație apropiată de forma, denumirea, dimensiunile,
reprezentarea grafică, formula sau rețeta inițială. Modificările sau îmbunătățirile aduse produsului în perioada în care este utilizat logo-ul sunt permise doar dacă nu au un
efect profund asupra formulei, caracteristicilor sau funcției produsului și dacă modificările de ambalaj ale produsului nu creează confuzie în rândul consumatorilor cu privire la
produsul prezentat în timpul studiului. Produsul sau ambalajul acestuia nu pot fi modificate până la punctul în care produsul în cauză nu este recunoscut de către
consumatori. Această evaluare este lăsată la aprecierea câştigătorilor, cu obligativitatea înștiințării Organizatorului, care va oferi asistență şi consiliere câştigătorilor în privinţa
acestui aspect. Cu toate acestea, este clar şi neechivoc faptul că orice litigiu sau acțiune inițiată de o instituție oficială sau de un competitor, referitor la schimbările
semnificative aduse unui produs în raport cu caracteristicile produsului inițial înscris în competiţie, implică responsabilitatea câștigătorului. În nicio circumstanță VPA nu poate
fi tras la răspundere pentru modificările aduse produsului, de către câștigător, în timpul utilizării logo-ului. În cazul în care apare o schimbare în privința codului EAN, este
necesar acceptul în prealabil al Organizatorului.
ARTICOLUL 16:
Numai Organizatorul competiţiei VPA 2021 în România are posibilitatea de a grupa toate sau o parte din produsele câştigătoare, în scopul organizării uneia sau mai multor
operaţiuni de promovare cu trimitere directă sau indirectă la produsele VPA. Acest drept aparţine doar Organizatorului competiției VPA 2021 în România şi exclude oricare
alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Societăţile câştigătoare, cu excepţia cazului în care există un acord intre Organizator si Societățile câştigătoare.
În consecinţă, Societăţile pot face trimitere la competiția VPA 2021 in România doar în nume propriu.
ARTICOLUL 17:
Logo-ul VPA face obiectul unor înregistrări naţionale, comunitare şi internaţionale în cazul celorlalte ţări. Dovada acestei înregistrări este disponibilă la cererea societăților
participante.
ARTICOLUL 18:
Logo-ul furnizat de catre Organizator poate fi utilizat doar în totalitatea sa. Trebuie respectate modelul, culorile; câştigătorii vor primi un ghid de utilizare pentru a putea
respecta condiţiile cu exactitate. Numai câştigătorii pot folosi logo-ul.
Logo-ul va fi insotit întotdeauna şi în mod obligatoriu de următoarea notă informativă, indiferent de canalul de comunicare folosit:
Votat Produsul Anului® în categoria …………(Nume Categorie). Studiu realizat online, de Exact Business Solutions pe …….. (nr categorii). În categoria …….. (nume categorie)
eşantionul a fost de …………..(nr respondenţi), din mediul urban, utilizatori de internet, între 18 şi 65 de ani. Eroarea maximă de eşantionare este ……….(% eroare). Studiul a
avut loc în perioada …………… 2021. Criteriile de selecţie au fost: inovaţie, atractivitate, intenţie de cumpărare. Produsele câştigătoare au fost votate de către consumatori
dintre produse similare în categorie. Detalii pe www.produsulanului.com
În cazul în care ANPC solicită Organizatorului, modificarea notei informative, până la data comunicării oficiale a rezultatelor competiției VPA 2021, Organizatorul va anunța
Societățile câştigătoare de modificările aduse notei informative.
Societățile câştigătoare trebuie să prezinte Organizatorului spre aprobare toate proiectele de utilizare a logo-ului înainte de difuzare şi să respecte dispoziţiile în vigoare
privind menţiunile obligatorii. Fără acordul expres din partea Organizatorului, logo-ul VPA nu poate fi utilizat simultan cu un alt logo sau o mențiune concurentă directă.
Organizatorul competiţiei VPA 2021 în România furnizează câştigătorilor toate elementele necesare care însoţesc utilizarea logo-ului.
ARTICOLUL 19:
Societăţile câştigătoare se obligă să controleze utilizarea logo-ului VPA, astfel încât acesta din urmă să nu mai fie utilizat şi să nu mai apară în comunicările produsului sau
ale Societăţii câştigătoare după data stabilită de către Organizator la articolul 13 din prezentul regulament. În caz contrar, Societăţile ale căror produse încalcă această
obligaţie sunt direct responsabile şi sunt obligate să remedieze situaţia, respectând dispoziţiile prezentului regulament.
ARTICOLUL 20:
Doar Societăţile ale căror produse au fost desemnate câştigătoare pot utiliza logo-ul VPA, toate celelalte fiind excluse.
Pentru orice încălcare a acestei reguli vor fi intentate acţiuni în justiţie împotriva autorului faptei. Oricare alt produs care a participat în competiţie dar a fost declarat
necâştigător, în nicio circumstanţă nu poate folosi logo-ul VPA drept referinţă.
ARTICOLUL 21:
În nicio circumstanţă organizatorul competiţiei VPA 2021 în România nu poate fi tras la răspundere pentru absența mențiunilor legale sau pentru constrângeri speciale legate
de utilizarea logo-ului într-un anumit sector, responsabilitatea deplină fiind strict a câștigătorului.
ARTICOLUL 22:
Societăţile ale căror produse sunt desemnate câştigătoare îi autorizează pe Organizatorul competiţiei VPA 2021 în România să publice numele, adresa şi reprezentarea
produselor premiate, cât şi analiza calitativă a rezultatelor studiului, ca parte a publicării şi promovării palmaresului Votat Produsul Anului®. Adiţional, această acţiune face
obiectul dispozițiilor Regulamentului General European privind Protecția Datelor (GDPR), incluzând în mod notabil, în beneficiul participanților, dreptul de acces și de
rectificare a oricăror informaţii aparţinând participanţilor şi utilizate de Organizator.
ARTICOLUL23:
Orice probleme privind aplicarea prezentului regulament sau orice chestiuni neaşteptate cu privire la competiţia VPA 2021 în România vor fi soluţionate fără drept de apel de
către Organizator şi de către Comitetul Etic.
ARTICOLUL24:
Înscrierea produselor în competiție este gratuită. Societăţile ale căror produse sunt validate de Comitetul Etic și devin finaliste, se obligă să plătească societăţii Media
Concept Store SRL, suma de o mie două sute de euro (1200 de euro) + TVA pentru fiecare produs finalist. Prin achitarea taxei se primesc automat rezultatele studiului
detaliat al categoriei din care face parte produsul înscris.
Societăţile participante se angajează să nu divulge rezultatele obținute de concurentul sau concurenții lor. În consecință, aceștia pot comunica numai cu privire la rezultatele
care privesc strict propriile lor produse.
ARTICOLUL 25:
Societăţile ale căror produse sunt desemnate câştigătoare se obligă să plătească societăţii Media Concept Store SRL, suma de şase mii cinci sute de euro (6500 de euro)
+TVA pentru fiecare produs declarat câştigător, cu titlul de utilizare a logo-ului VPA în perioada specificată în articolul 13 din prezentul regulament, indiferent dacă societățile
vor folosi sau nu în acțiunile de promovare logo-ul mai sus menționat. De asemenea, acest lucru se va întâmpla chiar dacă produsul lor va fi retras din circuitele de distribuţie.
ARTICOLUL 26:
Participarea în cadrul competiţiei VPA 2021 în România presupune acceptarea completă a prezentului regulament. Fiecare societate candidată trebuie să aprobe prezentul
regulament prin semnarea sa de către un reprezentant legal al societăţii sau de o persoană autorizată corespunzător, această semnătură fiind precedată de cuvintele „citit şi
aprobat” şi însoţită de ştampila societăţii.
ARTICOLUL 27:
Societăţile participante se află într-o relaţie contractuală cu societatea Media Concept Store SRL în cadrul prestării de servicii specifice descrise în prezentul regulament.
Semnătura de pe acordul de participare in competiţie implică acordul cu privire la contract şi la prezentele condiţii.
În caz de litigiu, se va aplica doar legislaţia română, iar litigiul va fi soluţionat doar de către instanțele judecătorești române competente.
ARTICOLUL 28:
Societatea Media Concept Store se angajează să presteze serviciile în conformitate cu cele mai bune standarde de aplicare în momentul semnării contractului, dar şi să ofere
clientului îmbunătăţiri ale conceptului „VPA”.
ARTICOLUL 29:
Societăţile participante se angajează să colaboreze cu societatea Media Concept Store SRL pe întreaga durată a prestării de servicii în vederea facilitării şi ameliorării calităţii
prestaţiei, aşa cum este aceasta definită în cadrul prezentului regulament.
În acest scop, clientul se obligă să furnizeze orice informaţii cu exactitate, să furnizeze orice clarificări, explicaţii, documentaţie utilă prestării de servicii şi să răspundă
eventualelor întrebări adresate de către societatea Media Concept Store SRL.
ARTICOLUL 30:
Facturarea serviciilor se va realiza în conformitate cu descrierile şi cu tarifele definite în Articolele 24 si 25.
Facturile vor fi livrate de către societatea Media Concept Store SRL în format tipărit şi sub forma unui fişier electronic.
Plata facturii trebuie efectuată în 30 de zile calendaristice de la data facturii.
În situaţia în care plata facturii nu este executată în condiţiiile mai sus prevăzute, Societatea participantă va datora societăţii Media Concept Store SRL penalităţi zilnice de
întârziere al căror cuantum va fi de 0.15% din suma neachitată în termen.
ARTICOLUL 31:
Societăţile participante se obligă să respecte condiţiile prezentului regulament având valoare de contract.
În caz contrar, societatea Media Concept Store SRL poate să încheie relaţia contractuală prin scrisoare recomandată, urmând a rămâne în vigoare clauzele referitoare la
obligaţia de plată, pentru sumele datorate Organizatorului, de către Societatea participantă.
ARTICOLUL 32:
În cazul în care contractul este reziliat de către societatea Media Concept Store SRL, Societatea participantă nu va putea beneficia de niciun element al contractului, i se va
interzice în special utilizarea logo-ului, i se va cere retragerea oricăror referinţe legate de societatea Media Concept Store SRL sau la conceptul VPA şi retragerea de pe
piaţă a tuturor produselor şi materialelor de comunicare ce poartă logo-ul sau alte referinţe.
ARTICOLUL 33:
Pentru campania publicitară sau pentru prestarea serviciilor, Societatea participantă se obligă să respecte legislaţia în vigoare, practicile comerciale, protecţia vieţii private
etc.
Societatea Media Concept Store SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens.
În niciun caz, societăţii Media Concept Store SRL nu i se vor imputa daune directe sau indirecte suportate de către Societatea participantă sau de către terţe părţi, mai ales în
caz de pierderi din exploatare, amenzi sau daune şi interese în caz de nerespectare a legislaţiei, pierderi financiare, contractuale, pierderi de date sau oricare alte daune în
general cauzate de executarea contractului.
ARTICOLUL 34:
Fiecare dintre părţi rămâne în proprietatea datelor pe care le comunică celeilalte părţi.
Părţile se obligă să trateze ca fiind confidenţiale informaţiile la care au avut sau vor avea acces pe durata executării contractului.
În plus, părţile se angajează să asigure îndeplinirea acestei obligaţii, în special prin transmiterea oricăror instrucţiuni utile şi, dacă este cazul, prin semnarea unui contract de
confidenţialitate de către angajaţii şi/sau de către subcontractanţii săi.
ARTICOLUL 35:
Societatea participantă declară că posedă toate drepturile de autor şi alte drepturi conexe datelor (informaţii, fotografii, software, mărci, modele, etc.) care au fost sau vor fi în
curs de executare şi asigură societatea Media Concept Store SRL în ceea ce priveşte orice revendicare şi orice sumă pe care aceasta ar trebui să o plătească în urma unei
reclamaţii din partea unei terţe părţi care ar declara un drept intelectual sau de alt tip asupra întregului sau a unei părţi a elementelor comunicate de către Societatea
participantă